​Avelskommittén - befattningsbeskrivning

2021

Avelskommitténs befattningsbeskrivning

Vi ska verka för att väcka intresse och främja aveln.

 • AK ska vara styrelsen behjälplig med att handlägga och bereda ärenden som rör hälso-, mentalitet och avelsfrågor.
 • AK ska arbeta med information till rasklubben och medlemmarna, ge rasklubben och medlemmarna service och stöd i arbetet med avelsfrågor (ej hanhundsrekommendationer) och följa utvecklingen när det gäller

  hälso-, mentalitet och avelsfrågor.

  Konkret består arbetet av;
  • att hålla styrelsen informerad om det löpande arbetet· att svara på frågor från medlemmar (ej rekommendera hanhundar);
  •  att föra protokoll vid kommitténs möten och skicka kopia till styrelsen
  • att föra minnesanteckningar vid föreläsningar och möten som avelskommittén ansvarar för;
  •  att följa och dokumentera utvecklingen av sjukdomar som berör dvärgschnauzer;
  •  att med hjälp av rasklubben och medlemmarna samla information till en ”erfarenhetsbank”;
  •  att följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor i SKK-organisationen
  •  att vara en informationskanal gentemot medlemmarna genom hemsidan.
  • att utveckla hemsidan till en informationsbank för uppfödarna med info om avel & hälsa;
  • att anordna utbildning för uppfödare och andra intresserade medlemmar.
  •  att delta i SSPK:s RASK.