​Avelskommittén - befattningsbeskrivning

2021

Avelskommitténs befattningsbeskrivning

Vi ska verka för att väcka intresse och främja aveln.

 • AK ska vara styrelsen behjälplig med att handlägga och bereda ärenden som rör hälso- och avelsfrågor;
 • AK ska arbeta med information till rasklubben och medlemmarna, ge rasklubben och medlemmarna service och stöd i arbetet med avelsfrågor (ej hanhundsrekommendationer) och följa utvecklingen när det gäller hälso- och avelsfrågor.Konkret består arbetet av;
 • att hålla styrelsen informerad om det löpande arbetet· att svara på frågor från medlemmar (ej rekommendera hanhundar);
 •  att föra protokoll vid kommitténs möten och skicka kopia till styrelsen
 • att föra minnesanteckningar vid föreläsningar och möten som avelskommittén ansvarar för;
 •  att följa och dokumentera utvecklingen av sjukdomar som berör dvärgschnauzer;
 •  att med hjälp av rasklubben och medlemmarna samla information till en ”erfarenhetsbank”;
 •  att följa och ta del av utvecklingen kring avelsfrågor i SKK-organisationen
 •  att vara en informationskanal gentemot medlemmarna genom hemsidan.
 • att utveckla hemsidan till en informationsbank för uppfödarna med info om avel & hälsa;
 • att anordna utbildning för uppfödare och andra intresserade medlemmar.
 •  att delta i SSPK:s RASK.